Trafiksäkerhetspolicy

ABAT AB står bakom Riksdagens och Regeringens arbete kring nollvision i trafik. Det innebär att vi som företag och våra anställda och av företaget engagerade medarbetare förväntas:

Uppföljning av trafiksäkerhetsarbetet och dess policy sker inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som sker årligen. Revidering sker kontinuerligt. Specifik handlingsplan med mätbara och tidsatta mål samt ansvarsfördelning upprättas och skall kommuniceras mot verksamhetens övriga behov i samband med det årliga budget- och planeringsarbetet.

Hantering av eventuella avvikelser sker genom beslutad rutin (blankett ”tillbuds-/ olycksfallsrapportering”) varvid korrigerande och förebyggande åtgärder resoneras.

Företagets policys finns som ständig utvecklingspunkt på dagordningen på företagets arbetsplatsträffar, där speciella kompetensutvecklingsinsatser kan beslutas vid behov.