Miljöpolicy

ABAT arbetar ständigt med att höja medvetenheten kring miljön, miljöarbetet och hur vi kan förbättra den/ det, både i och omkring vår verksamhet. Som ett led i detta arbetar vi framförallt med fyra fokusområden:

Resursutnyttjande:

Avfallshantering:

Transporter:

Miljöfarliga vätskor:

Uppföljning av miljöarbetet och dess policy sker inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som sker årligen. Revidering sker kontinuerligt. Specifik handlingsplan med mätbara och tidsatta mål samt ansvarsfördelning upprättas och skall kommuniceras mot verksamhetens övriga behov i samband med det årliga budget- och planeringsarbetet.

Hantering av eventuella avvikelser sker genom beslutad rutin (blankett ”tillbuds-/ olycksfallsrapportering”) varvid korrigerande och förebyggande åtgärder resoneras och genomförs.

Företagets policys finns som ständig utvecklingspunkt på dagordningen på företagets arbetsplatsträffar, där speciella kompetensutvecklingsinsatser kan beslutas vid behov.

Revidering av företagets miljöpolicy sker årligen och ansvarig för företagets miljöarbete är Åsa Ekdahl, platschef.