Kvalitetspolicy

ABAT AB arbetar ständigt med att höja medvetenheten kring företagets kvalitetssäkring som även innefattar arbetsmiljön och har sin bas i företagets värdegrund ”kunskap, gemenskap och kvalitet”.

Arbetet med kvalitetssäkring och arbetsmiljö ska ständigt genomsyra den vardagliga verksamheten, vara ett levande dokument som kontinuerligt uppdateras efter verksamhetens behov och omgivningens utveckling och krav på oss som aktör inom produktbranschen på VA-sidan. Detta gör vi genom att:

Uppföljning av kvalitets- och arbetsmiljöarbetet och dess policy sker inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som sker årligen. Revidering sker kontinuerligt.

Specifik handlingsplan med mätbara och tidsatta mål samt ansvarsfördelning upprättas och skall kommuniceras mot verksamhetens övriga behov i samband med det årliga budget- och planeringsarbetet.

Hantering av eventuella avvikelser sker genom beslutad rutin (blankett ”tillbuds-/ olycksfallsrapportering”) varvid korrigerande och förebyggande åtgärder resoneras och genomförs.

Företagets policys finns som ständig utvecklingspunkt på dagordningen på företagets arbetsplatsträffar, där speciella kompetensutvecklingsinsatser kan beslutas vid behov.

Ytterst ansvarig för företagets kvalitets- och arbetsmiljöarbete är Åsa Ekdahl, platschef.